K. Tamada (Tohoku Univ.)
S. Tsuneyuki (Tokyo Univ.)
K. Domen (Tokyo Univ.)
H. Tochihara (Kyushu Univ.)
J. Nakamura (Tsukuba Univ.)
M. Nakamura (Chiba Univ.)
T. Nakayama (NIMS)
M. Niwano (Tohoku Univ.)
T. Hashizume (Hitachi)
H. Hirayama (Tokyo Inst. Technol.)
H. Fujita (Univ. Tokyo)
S. Fukatsu (Univ. Tokyo)
K. Fukui (Tokyo Inst. Technol)
T. Fukui (Hokkaido Univ.)
Y. Homma (Tokyo Science Univ.)
T. Matsumoto (Osaka Univ.)
K. Miki (NIMS)
T. Mizuno (Univ. Tokyo)
Y. Yamaguchi (Univ. Tokyo)
H. Yamada (Kyoto Univ.)
T. Yoshinobu (Tohoku Univ.)
S. Watanabe (Univ. Tokyo)

Program/Publication CommitteeM. Niwano (Tohoku Univ.)
S. Watanabe (Univ. Tokyo)
J. Nakamura (Univ. Tsukuba)
K. Tamada (Tohoku Univ.)
T. Yoshinobu (Tohoku Univ.)
M. Oshima (Univ. Tokyo)
Program Committee

- Chair......................................
- Vice-Chair..........................
- Vice-Chair..........................
- Vice-Chair..........................
- Vice-Chair..........................
- Advisory...............................
Publication Committee

- Chair......................................
- Vice-Chair..........................
- Vice-Chair..........................


S. Hasegawa (Univ. Tokyo)
M. Fujii (Shimane Univ.)
T. Hoshino (Chiba Univ.)
Program/Publication Members

K. Asakura (Hokkaido Univ.)
Y. Awano (Fujitsu)
H. Ishii (Chiba Univ.)
T. Ishida (AIST)
T. Inoue (AIST)
K. Usuda (Toshiba)
T. Ogino (Yokohama Nat'l Univ.)
M. Oshima (Univ. Tokyo)
H. Kageshima (NTT)
H. Kasai (Osaka Univ.)
S. Kamohara (Renesas)
Y. Kubo (NEC)
N. Koguchi (NIMS)
T. Saiki (Keio Univ.)
H. Sakama (Sophia Univ.)
N. Sasaki (Seikei Univ.)
H. Shigekawa (Tsukuba Univ.)
K. Shiraishi (Tsukuba Univ.)
Y. Sugawara (Osaka Univ.)
H. Soejima (Shimadzu)
T. Tanii (Waseda Univ.)